Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,204,286

  Chính sách kinh tế mới của V.I. Lênin với việc sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước ở nước ta hiện nay
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Hữu Ái
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Sinh hoạt lý luận; Số: 2 (69);Từ->đến trang: ;Năm: 2005
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn