Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,220,210

  Vai trò của giáo dục - đào tạo trong nền kinh tế tri thức
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Hữu Ái
Nơi đăng: Kỷ yếu " Phát triển kinh tế tri thức trong quá trình CNH HĐH , cơ hội và thách hức đối với miền Trung, Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: ;Từ->đến trang: 165-170;Năm: 2001
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn