Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,220,321

  Một số giải pháp nâng cao ý thức chính trị cho học sinh, sinh viên trong bối cảnh hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Hữu Ái- Lâm Bá Hòa
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học Đề tài KX.04.32/06-10 "Công tác tư tưởng, lý luận thời kỳ đổi mới - thực trạng và giải pháp"; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2009
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn