Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Vai trò tổ chức Hội quần chúng trong hoạt động lý luận hiện nay ở nước ta
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Hữu Ái- Dương Thị Phượng
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Chương trình KX.02/06- 10 "Lý luận và phương pháp luận nghiên cứu phát triển xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế", Đà Nẵng; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2009
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn