Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,220,066

 Vấn đề đào tạo và sử dụng nhân tài trong khu vực công ở Đà Nẵng hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Phước Phúc - Lê Hữu Ái
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Phát triển nguồn nhân lực cho vùng kinh tế trọng điểm miên Trung, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III- Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng; Số: 12/ 2011;Từ->đến trang: 373-380;Năm: 2011
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn