Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,603

 Nhà nước với vấn đề xung đột lợi ích kinh tế giữa doanh nghiệp và người lao động ở nước ta hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Hữu Ái - Lê Văn Thao
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh Comb; Số: 11;Từ->đến trang: 468-478;Năm: 2012
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn