Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,731

 Phát triển đời sống văn hóa cơ sở nhằm tạo môi trường thu hút khách du lịch đến với thành phố Đà Nẵng hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS. TS. Lê Hữu Ái
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo phat triển các nguồn lực cho du lịch miền Trung và Tây Nguyên; Số: 2013;Từ->đến trang: 151 - 156;Năm: 2013
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn