Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Giáo dục thị hiếu thẩm mỹ trong thưởng thức văn hóa nghệ thuật cho sinh viên hiện nay
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS. TS. Lê Hữu Ái, Nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Cường - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
Nơi đăng: Tạp chí Dân tộc và thời đại - Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: 157;Từ->đến trang: 7 - 13;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Vấn đề thị hiếu thẩm mỹ trong hoạt động thưởng thức nghệ thuật là vấn đề rất rộng, phức tạp liên quan đến các lĩnh vực xã hội học, triết học, nghệ thuật học, đặc biệt là mỹ học và tâm lý học. Trong bài viết này, chúng tôi xem xét và lý giải vấn đề thị hiếu thẩm mỹ trong hoạt động thưởng thức nghệ thuật trên bình diện triết học, đặc biệt là mỹ học mác xít và nghệ thuật là biểu hiện tập trung của các quan hệ thẩm mỹ đồng thời vận dụng những thành quả của tâm lý học mác xít và xã hội học mác xít để lý giải những vấn đề lý luận cũng như thực tiễn gắn với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngoài ra, bài viết còn nghiên cứu thực trạng thị hiếu trong thưởng thức nghệ thuật tập trung ở đối tượng sinh viên trong bối cảnh có sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số hóa và truyền thông đại chúng, từ đó đề ra những giải pháp để không ngừng nâng cao thị hiếu thẩm mỹ ngày càng đa dạng, phong phú và lành mạnh hơn cho sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên Đại học Đà Nẵng nói riêng.
ABSTRACT
The matter of aesthetic tastes in art activities is a wide and complex which fields of sociology, philosophy, arts, especially aesthetics and psychology. In this study, we examine the matter of aesthetic tastes in enjoyment art culture on the basic of philosophy, in particular marxist aesthetic and the art which mani festation combined aesthetic relatione. Besides, we apply the achievements of marxist philosophy and marxist sociology to explain the thevrical problems associated with market mechanisms criented by the socialiem. Further, this study investigates the state of aesthetic tastes in enjoying art of students in the period of strong development if digital technology and mass media. Thus, we propose solutions to improre aesthetic tastes more diversified and healthy for Vietnamese students in genegal and Danang University’s students in particular.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn