Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nhà nước với vấn đề đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS.NGƯT. Lê Hữu Ái; ThS. Lê Văn Thao
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đà Nẵng; Số: 2(75);Từ->đến trang: 1-4;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là yêu cầu bắt buộc của các doanh nghiệp. Trên cơ sở chỉ ra những đặc trưng cơ bản của đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và vai trò của nhà nước trong việc xây dựng đạo đức doanh nghiệp và đảm bảo thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp, bài báo xây dựng các giải pháp: Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống quy tắc, chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; Giáo dục và nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về các quy tắc chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; Định hướng dư luận xã hội đối với các hành vi của doanh nghiệp; Hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao chất lượng giám sát việc thực thi pháp luật; Hoàn thiện thể chế kinh tế.
ABSTRACT
Currently, business ethics and social responsibilities are requirements for businesses. On the basis of indicating the basic characteristics of business ethics and social responsibilities and the role of the State in building up business ethics and ensuring the implementation of enterprises responsibilities, the article deals with solutions for building the complete systems and rules, ethical standards and social responsibilities of enterprises, educating and raising enterprises’ awareness of the rules of ethical standards and social responsibilities, orientating public opinions on the behavior of enterprises, perfecting the legal system, improving the quality of the monitoring of law enforcement and perfecting economic institutions.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn