Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Quan điểm Hồ Chí Minh về người thầy và việc nâng cao chất lựơng đội ngũ giảng viên đại học trong điều kiện hiện nay
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Ngô Văn Hà, Tham gia Lê Hữu Ái; Thành viên:  Lê Hữu Ái
Số: B2006- ĐN04-05 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
walgreens prints coupons open free printable coupons

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn