Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,129,290

 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ẢNH ĐIỆN 2D TRONG KHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG ĐẤT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THỌ QUANG – TP. ĐÀ NẴNG
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lương Văn Thọ, Lê Phước Cường*, Hồ Hồng Quyên
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: Số 05(90).2015;Từ->đến trang: 158;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu thành phần địa chất tại hai tuyến đo giữa khu công nghiệp Thọ Quang và khu dân cư, thành phố Đà nẵng. Tuyến thứ nhất bao gồm 205 điểm dữ liệu trên tuyến đo có độ dài 165m, đây là khu vực ranh giới giữa khu công nghiệp Thọ Quang và âu thuyền. Tuyến thứ hai bao gồm 174 điểm dữ liệu được thu thập trên tuyến đo dài 145m theo hướng Bắc-Nam tại khu vực nghiên cứu là khu vực ranh giới giữa âu thuyền và khu vực dân cư. Sau khi xử lý các yếu tố gây nhiễu, các số liệu này được định dạng và xử lý bằng phần mềm Res2dinv với 5 vòng lặp (tuyến 1) và 11 vòng lặp (tuyến 2) trên thuật toán sai phân hữu hạn và phương pháp bình phương tối thiểu. Kết quả phân tích cho thấy ở hai tuyến đo đều phân thành ba tầng địa chất với các đặc điểm ô nhiễm khác nhau tuỳ theo độ sâu nghiên cứu.
ABSTRACT
This paper presents the study results of geological composition measured at two routes between Tho Quang industrial zone and the residential area, Danang city. The first route includes 205 measured data of 165m in length which is the boundary between Tho Quang industrial zone and the boat parking area. The second route includes 174 measured data of 145m in length north south of the study area which is the boundary between the boat parking area and the residential area. After disposing of the confounders, the data was formatted and processed by Res2dinv software with 5 loops (route 1) and 11 loops (route 2) based on finite difference algorithm and the least square methods. The analysis results show that both of two routes are divided into 3 geological layers with various contamination characteristics depending on the researched depths.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn