Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Sức khỏe môi trường địa chất: Hiện trạng và giải pháp cải thiện tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Lê Phước Cường. Mã số: B2018-ĐN02-39. Năm: 2020. (Aug 16 2018 11:58AM)
[2] Đề tài Khác: Assessment of environmental health impact on human living in industrial zone: case study in Danang city, Vietnam. Chủ nhiệm: TS. Lê Phước Cường. Mã số: GSGES-2018-1. Năm: 2019. (Aug 16 2018 11:59AM)
[3] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng gây độc tế bào ung thư máu của các một số thực vật thuộc chi Erythrophleum ở Quảng Nam (Nafosted). Chủ nhiệm: TS. Trần Mạnh Hùng. Thành viên: ThS.Nguyễn Thị Thuỳ Dương (Kỹ thuật viên); ThS.Lê Mạnh Linh (KTV); ThS.Đoàn Minh Thu (KTV); TS. Lê Phước Cường (Thành viên nghiên cứu chủ chốt); TS. Phạm Thanh Huyền (TVNCCC); TS. Giang Thị Kim Liên (TKKH). Mã số: KHTN-2017. Năm: 2019. (Jan 2 2018 8:16PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Research on the cultivation process of edible mushrooms from waste cotton of textile factories. Chủ nhiệm: TS. Lê Phước Cường. Thành viên: Nguyen Thi Thuy Duong, Do Duc Hoa, Nguyen Thi Thieu Van. Mã số: T2017-02-106. Năm: 2018. (Dec 18 2017 10:32PM)
[5] Đề tài Khác: Survey on displacement of toxic pollutants in geological environment of industrial zone in Danang city, Vietnam via 2D electrical resistivity tomography (ERT)” . Chủ nhiệm: Le Phuoc Cuong. Thành viên: Nguyen The Nghia, Luong Van Tho, Shuhei Tanaka. Mã số: GSGES-Kyoto. Năm: 2016. (Dec 21 2015 3:13PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu quá trình tích luỹ độc chất môi trường trong cộng đồng dân cư tại các khu công nghiệp miền Trung-Tây Nguyên và đề xuất giải pháp cải thiện môi trường. Chủ nhiệm: TS. Lê Phước Cường. Thành viên: TS. Lê Thị Xuân Thuỳ, ThS. Lương Văn Thọ, TS. Hoàng Hải, TS. Phạm Thị Kim Thoa. Mã số: B2014-01-16. Năm: 2015. (May 6 2014 10:55PM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu sự tích lũy độc chất môi trường bằng phương pháp phân tích tóc người trên địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS.Lê Phước Cường. Thành viên: . Mã số: Đ2013-02-51. Năm: 2013. (Jul 28 2013 6:32PM)
[8] Đề tài Khác: Nghiên cứu xử lý nước và thu hồi kim loại nặng tại hồ Nam Sân Bay, thành phố Đà Nẵng bằng phương pháp tuyển nổi sử dụng γ -poly glutamic axit. Chủ nhiệm: TS.Lê Thị Xuân Thùy. Thành viên: TS.Lê Phước Cường. Mã số: STF-2013-01. Năm: 2013. (Jul 28 2013 6:34PM)
[9] Đề tài cấp Nhà nước: Tách chiết các chất hữu cơ, vô cơ bằng công nghệ chất lỏng CO2 siêu tới hạn. Chủ nhiệm: GS.TSKH.Evgenev Micheal. Thành viên: TS.Le Phuoc Cuong, PGS.Evgeneva Irina, GS.Gumerov Farid. Mã số: РФФИ-442-ФМ-2009. Năm: 2011. (Jul 28 2013 6:30PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn