Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,129,245

  Recovery of activated carbon powder from aqueous solution in the flotation method by using pine oil.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Thi Xuan Thuy, Le Phuoc Cuong, Lam Duy Thong
Nơi đăng: International Journal of Advanced Research in Chemical Science.; Số: Vol. 2 (9);Từ->đến trang: 32-40;Năm: 2015
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In this study, the authors have assessed a number of factors that effect the ability of activated carbon recovery by flotation, such as chemical foaming, concentration, air flow rate and flotation time. The results show that pine oils have the good ability to inform foaming (smooth and durable) and suitable for recovery of activated carbon powderin the flotation method. In addition, the combination of pine oil and CH3COOH with volume ratio 1:1 can achieve excellent ability of recovery activated carbon powder(98%) within 10 minutes.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn