Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,130,118

 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TẠI KHU VỰC HỒ NAM SÂN BAY, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Xuân Thùy; Lê Phước Cường; Nguyễn Ngọc Huy
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 3(100).2016;Từ->đến trang: 141;Năm: 2016
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả khảo sát hiện trạng xả thải của các nguồn xung quanh khu vực phường Hoà Thọ Đông vào hồ Nam Sân Bay. Thông qua các kết quả phân tích được từ mẫu nước và trầm tích, tác giả đề xuất một số giải pháp cải thiện, xử lý chất lượng nước hồ. Phương án 1 là mô hình giàn bèo kết hợp than hoạt tính (áp dụng để xử lý nước bị ô nhiễm kim loại nặng với nồng độ thấp trong nước ao hồ); phương án 2 là mô hình hấp phụ kết hợp tuyển nổi (áp dụng để xử lý nước bị ô nhiễm kim loại nặng với nồng độ cao). Ở mô hình 1, kết quả cho thấy khả năng hấp phụ kim loại nặng (Pb) lên than hoạt tính là khá cao. Trong mô hình thứ hai, kết quả xử lý nước bằng than hoạt tính và hệ thống tuyển nổi trong nghiên cứu bước đầu đã cho thấy hàm lượng Pb giảm đáng kể (trên 80%), Cd (trên 85%) so với nước chưa xử lý.
ABSTRACT
This paper presents the results of the survey of the discharge of sources around Hoa Tho Dong Ward into Nam San Bay lake. Through the result analysis from water and sediment samples, we propose a number of measures to improve water quality of the lake. The first model is water hyacinth combination of activated carbon (applied to treat polluted water with low concentration of heavy metals in the lakes); the second model is the adsorption model combined with flotation method (applied to treat polluted water with high concentration of heavy metals). In the first model, the results show that adsorption capacity of heavy metals (Pb) onto activated carbon is quite high. In the second model, the results of water treatment by activated carbon and flotation system show that Pb concentration decreases significantly (over 80%), Cd (85%) compared with untreated polluted water.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn