Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,129,588

 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Lê Phước Cường*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 11(120).2017-Quyển 1;Từ->đến trang: 12;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày nội dung nghiên cứu về hiện trạng chất lượng môi trường và tình hình sức khỏe của người dân xung quanh khu vực dân cư Phương Trung, Phước Lộc, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam thông qua việc khảo sát, điều tra chất lượng môi trường xung quanh hai cụm công nghiệp Đại Quang và Mỹ An. Từ đó đề xuất các giải pháp kỹ thuật và quản lý nhằm nâng cao chất lượng môi trường khu vực nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng môi trường không khí tại hai thôn xung quanh cụm công nghiệp với một số chỉ tiêu như Bụi, SO2, NO2 vượt quy chuẩn cho phép từ 1,02 – 1,28 lần, chỉ số chất lượng môi trường diễn biến từ mức trung bình đến mức kém, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân tại khu vực nghiên cứu; bên cạnh đó kết quả khảo sát các bệnh lý thường gặp đối với người dân khu vực thôn Phương Trung và Phước Lộc chủ yếu là bệnh về tai mũi họng, hô hấp và bệnh ngoài da.
ABSTRACT
Research article presents the state of the environmental quality and health of the people, who are living in Phuong Trung, Phuoc Loc zones, Dai Quang, Dai Loc ward, Quang Nam province through the survey and investigation of environmental quality around the two industrial clusters Dai Quang and My An. From these evidences, we propose technical and management solutions to improve the environmental quality of the study area. The results show that the indices of the dusts, SO2 and NO2 in the quality of the air environment in the two zones surrounding the industrial cluster are 1.02- 1.28 times higher than the limit allowed, affecting the health of people in the study area. In addition, the results of the survey on common diseases of the people in Phuong Trung and Phuoc Loc zones show that ENT (ear, nose, and throat), respiratory and skin diseases are common there.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn