Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,129,712

 NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP TUYỂN NỔI ĐỂ THU HỒI KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC THẢI
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Lê Phước Cường*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 11(120).2017-Quyển 1;Từ->đến trang: 90;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả của phương pháp tuyển nổi để thu hồi kim loại nặng trong nước thải. Đã có nhiều giải pháp được đưa ra nhằm loại bỏ kim loại nặng trong nước thải trước khi thải ra môi trường như xử lý bằng phương pháp sinh học, hóa lý và phương pháp hóa học. Tuy nhiên, do giá thành không hợp lý và hiệu quả xử lý chưa cao nên gặp nhiều khó khăn trong việc chọn lựa phương pháp. Trong phương pháp này chúng tôi tiến hành hấp phụ kim loại nặng trên dung dịch than hoạt tính kết hợp tuyển nổi. Chất tạo bọt có vai trò rất quan trọng trong phương pháp tuyển nổi và trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành các thí nghiệm để nghiên cứu tìm ra loại hóa chất tạo bọt tối ưu là tinh dầu thông & CH3COOH. Kết quả cho thấy tinh dầu thông có hiệu suất cao nhất, chí phí rẻ và quan trọng nhất là hoàn toàn không nguy hại đến con người, môi trường
ABSTRACT
This study is conducted to improve the efficiency of flotation for recovery of heavy metals from waste water. Many methods are designed to remove heavy metals from wastewater before discharging them into the environment such as treated with biological methods, treated with chemical and physical methods or treated with chemical methods. But due to high cost and low efficiency, it is difficult to select an appropriate method. In this study, we use the method of heavy metal absorption on activated carbon solution combined with flotation. Foaming agent plays an important role in flotation.Therefore, we have conducted experiments to find out an optimal foam forming chemical – that is pine oil and CH3COOH (Acetic acid). Research results show that pine tree) oil has the highest performance, lowest cost, and is absolutely harmless to humans and the environment.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn