Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,129,671

 Bước đầu nghiên cứu hoạt tính gây độc tế bào ung thư tụy của Lanostan Triterpenoid từ lá cây na rừng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Hải Đăng, Trần Phương Thảo, Trần Phi Long, Jeong Hyung Lee, Lê Phước Cường, Phạm Thanh Huyền, Phương Thiện Thương
Nơi đăng: Tạp chí Dược liệu; Số: Tập 23, số 4/2018;Từ->đến trang: 210 - 216;Năm: 2018
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tóm tắtNăm hợp chất dạng lanostan triterpenoid (1-5) được phân lập từ lá cây na rừng (Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith), họ Ngũ vị tử (Schisandraceae). Cấu trúc hóa học của các hợp chất này được xác định là acid kadsuric (1), acid seco-coccinic F (2), acid kadsura coccinic B (3), seco-coccinic acid A (4) và coccinilacton A (5) dựa trên sự phân tích các phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR, phổ khối MS kết hợp so sánh với tài liệu tham khảo. Hoạt tính gây độc tế bào ung thư của các hợp chất này được đánh giá trên hai dòng ung thư tuyến tụy là PANC-1 và MIA-PACA sử dụng phương pháp MTT. Kết quả cho thấy acid kadsuric (1) và acid kadsura coccinic B (3) có khả năng ức chế sự sinh trưởng và phát triển của dòng tế bào ung thư tuyến tụy PANC-1 với giá trị 15,8 ± 1,6 và 18,5 ± 2,3 μM.Từ khóa: Na rừng, Kadsura coccinea, Schisandraceae, seco-Lanostan triterpenoid, Ung thư tụy.
ABSTRACT
A phytochemical investigation of the EtOAc extract from the leaves of Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith led to the isolation of five lanostane triterpenoids (1-5). Their chemical structures were characterized as kadsuric acid (1), seco-coccinic acid F (2), kadsura coccinic acid B (3), seco-coccinic acid A (4), and coccinilactone A (5) based on 1D and 2D NMR techniques and mass spectroscopy. The cytotoxicity effects of the isolated compounds were evaluated against two pancreatic cancer cell lines as PANC-1 and MIA-PACA using MTT assay. The results showed that kadsuric acid (1) and kadsura coccinic acid B (3) exhibited potent cytotoxic effects against PANC-1 with IC50 values of 15.8 ± 1.6 and 18.5 ± 2.3 μM, respectively.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn