Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,130,073

 Nghiên cứu địa hoá học của nước ngầm tại thành phố Đà nẵng, Đà lạt và tỉnh Đồng nai
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Lê Phước Cường*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 17, No. 1.1, 2019;Từ->đến trang: 21;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Địa hóa học của tầng chứa nước Holocene đã được nghiên cứu qua các thông số hoá lý (nguyên tố hoá học, nhiệt độ, pH, độ dẫn điện) trong nước ngầm vào mùa mưa và mùa khô tại các khu vực nghiên cứu. Kết quả phân tích thống kê hoá học STATISTICA cho thấy nước ngầm tại khu vực đèo Prenn, Đà lạt với ưu thế phân bố hàm lượng cao các nguyên tố K, Ca, Mg, Fe, Zn. Các nguyên tố vi lượng đa lượng như Co, Mo, Na có sự phân bố với tỉ lệ cao trong nước ngầm tại khu vực ấp Suối râm, Đồng nai. Tại thành phố Đà nẵng, nồng độ Pb trong các mẫu nước ngầm từ tầng chứa nước Holocene tại ba khu vực (khu công nghiệp Hoà khánh và Thọ quang, khu dân cư Đô toả) dao động trong khoảng 74 ppb trong mùa khô và 214 ppb trong mùa mưa, vượt quá ngưỡng cho phép của WHO (2011) là 21 ppb. Nhiệt độ trung bình của nước ngầm trong tầng chứa nước Holocene tại các khu vực nghiên cứu tăng từ 17oC trong mùa mưa lên 26,2oC vào mùa khô.
ABSTRACT
Geochemistry of the Holocene aquifer is studied considering physicochemitry parameters (chemical elements, temperature, pH, EC) of groundwater samples, which are measured in wet and dry season. The results of chemometric STATISTICA evaluation show that groundwater in Prenn pass, Dalat has the advantage of high distribution of K, Ca, Mg, Fe, Zn. The micro and macro elements such as Co, Mo, Na have high distribution in groundwater in Suoi ram hamlet, Dongnai. In Danang city; the concentration of Pb in groundwater samples from Holocene aquifer in three areas (Hoa khanh and Tho quang IPs, Do toa habitat) ranges between 74 ppb in dry season and 214 ppb in wet season, exceeding the WHO guideline of 21 ppb. There is an increase in mean temperature of groundwater from holocence aquifer of studied areas, from 17oC in wet season to 26.2oC in dry season
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn