Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,129,630

 Removal of Paraffin Hydrocarbons from Wastewater for Petroleum Industries Using Metal Oxide Nanoparticles Modified MWCNTs
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Abdullah Thamer Adnan, Juzsakova Tatjana, Rasheed Rashed Taleb, Le Phuoc Cuong, Al-Lami Munaf, Domokos Endre
Nơi đăng: 25th International Conference on Chemistry; Số: 24-26 October,;Từ->đến trang: 32;Năm: 2019
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
[ 2019\2019m011d010_15_57_45Oral Conference_Cluj_Romania -20191104184858.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn