Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,130,127

 Removal of Micropollutants From Wastewaters by Various Oxidation Processes: A Review
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Németh József, Tatjána Juzsakova, Le Phuoc Cuong*, Igor Cretescu3, Sebestyén Viktor1 and Rédey Ákos1
Nơi đăng: Insights in Organic & Inorganic Chemistry; Số: Vol.1 Issue 1;Từ->đến trang: 1-11;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In recent years, the micropollutants are increasingly detectable in the aquatic environment and endanger the human health even on short- term. The impacts of pharmaceuticals and personal hygiene care products and chemicals in the aquatic environment is not clearly understood yet. The drug residues, household chemicals and pesticides are micropolluting components in our waters. The paper deals with different fourth stage wastewater treatment technologies including the advanced oxidation processes for the removal of micropollutants. The micropollutant removalefficiencies are studied and compared in light of the different technological solutions.
ABSTRACT
In recent years, the micropollutants are increasingly detectable in the aquatic environment and endanger the human health even on short- term. The impacts of pharmaceuticals and personal hygiene care products and chemicals in the aquatic environment is not clearly understood yet. The drug residues, household chemicals and pesticides are micropolluting components in our waters. The paper deals with different fourth stage wastewater treatment technologies including the advanced oxidation processes for the removal of micropollutants. The micropollutant removalefficiencies are studied and compared in light of the different technological solutions.
[ 2019\2019m011d012_21_43_13IOIC.MS.ID.000502.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn