Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,129,636

 Comparison of the efficiency of two nitrogen treatment methods in the wastewater treatment plant
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh Huan Nguyen*, Phuoc Cuong Le, M.A. Latifi
Nơi đăng: Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences (Section D: Environmental Sciences; Số: Vol. 10, No. 2;;Từ->đến trang: 116-126;Năm: 2020
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This article studies the efficiency of wastewater treatment in two different methods of biological treatment based on two wastewater treatment plants (Benchmark and Verulam). The Benchmark wastewater treatment plant (WWTP) has 2 first anoxic tanks for organic treatment and denitrification, three next aerobic tanks for organic and nitrification treatment, nitrates from the last aerobic tank are circulated to the first anoxic tank to continue the denitrification. Verulam WWTP after treating organic from anoxic tank 1, the next two aerobic tanks for nitrification, the fourth anoxic tank will denitrification and finally the aerobic one to thoroughly solve the organic matter. So both WWTPs have 2 anoxic tanks and 3 aerobic tanks but the order of tanks is different. The question is, in order to WWTP satisfy the output standards, which WWTP is more efficient and costs less aeration system? Our research results indicate that the Benchmark WWTP is about 15% more effective compared to Verulam one. In addition, the Benchmark WWTP is easy to control the effluent by the internal recycling
ABSTRACT
This article studies the efficiency of wastewater treatment in two different methods of biological treatment based on two wastewater treatment plants (Benchmark and Verulam). The Benchmark wastewater treatment plant (WWTP) has 2 first anoxic tanks for organic treatment and denitrification, three next aerobic tanks for organic and nitrification treatment, nitrates from the last aerobic tank are circulated to the first anoxic tank to continue the denitrification. Verulam WWTP after treating organic from anoxic tank 1, the next two aerobic tanks for nitrification, the fourth anoxic tank will denitrification and finally the aerobic one to thoroughly solve the organic matter. So both WWTPs have 2 anoxic tanks and 3 aerobic tanks but the order of tanks is different. The question is, in order to WWTP satisfy the output standards, which WWTP is more efficient and costs less aeration system? Our research results indicate that the Benchmark WWTP is about 15% more effective compared to Verulam one. In addition, the Benchmark WWTP is easy to control the effluent by the internal recycling
[ 2020\2020m02d025_22_45_35D.2.V.10.I.2.3276.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn