Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,129,563

 HIỆN TRẠNG NƯỚC NGẦM TẠI KHU VỰC RANH GIỚI GIỮA TRỤC ĐƯỜNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HỒ NGHINH, QUẬN SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Lê Phước Cường*; TS. Phan Bảo An; Lương Văn Thọ
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 18, No. 3, 2020;Từ->đến trang: 5;Năm: 2020
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm nước ngầm tại khu vực ranh giới giữa trục đường Hồ Nghinh và Võ Nguyên Giáp tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng bằng phương pháp ảnh điện 2D-3D. Khoảng 308 diểm dữ liệu đã được thu thập trên 04 tuyến đo (mỗi tuyến đo dài 22m) theo hướng Đông-Tây tại khu vực nghiên cứu. Sau khi xử lý các yếu tố gây nhiễu, các số liệu này được định dạng và xử lý bằng phần mềm Res2dinv với 3 vòng lặp trên thuật toán sai phân hữu hạn và phương pháp bình phương tối thiểu. Kết quả phân tích cho thấy nước ngầm phân bố gần mặt đất ở độ sâu khoảng 4m tại khu vực khảo sát có dấu hiệu bị ô nhiễm kim loại nặng (dựa trên giá trị điện trở suất: Pb, Hg, Fe) và chất điện phân (KCl, NaCl) có trong nước thải sinh hoạt. Qua đó cho thấy tại khu vực khảo sát ở độ sâu khoảng 4m trong nước ngầm có sự tích tụ và dịch chuyển các độc chất ô nhiễm.
ABSTRACT
This paper presents the results of the research on the status of groundwater pollution in the boundary area between Ho Nghinh and Vo Nguyen Giap streets, Son Tra district, Danang city via electrical graphics 2-3-Dimensional method. Approximately 308 data points were collected on 04 measurement lines (each line 22m long) in the east-west in the study area. After handling the confounding factors, the data was formatted and processed by specialized software with 3 loops on finite difference algorithm and the least squares method. The analysis results show that groundwater distributed near the ground at a depth of about 4m in the survey area shows signs of heavy metal pollution (Pb, Hg, Fe) and electrolytes (KCl, NaCl) in domestic wastewater. This shows that at the survey area at the depth of about 4m in groundwater, there is accumulation and displacement of pollutants.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn