Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Hoạt tính kháng viêm của 5 hợp chất cassaine diterpenoids từ lá cây lim xanh ERYTHROPHLEUM FORDII
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Thùy Dương, Đoàn Minh Thu, Lê Phước Cường, Giang Thị Kim Liên
Nơi đăng: Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: Vol.18, No.8;Từ->đến trang: 13-17;Năm: 2020
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này, 5 hợp chất tự nhiên thuộc khung cassain diterpenoid là erythrofordin A (1), erythrofordin B (2), erythrofordin C (3), pseudo-erythrosuamin (4) và erythrofordin U (5) được phân lập từ lá cây lim xanh Erythrophleum fordii Oliver thu hái ở Quảng Nam. Cấu trúc hóa học của các hợp chất được xác định bằng việc kết hợp các phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR, phổ khối MS và so sánh với tài liệu tham khảo. Các hợp chất (1-5) được thử nghiệm hoạt tính kháng viêm trên mô hình ức chế sự sản sinh NO trong tế bào RAW264.7 bị kích thích bởi lipopolysaccharides LPS. Erythrofordin B (2) ức chế sự sản sinh NO mạnh nhất so với các chất khác với giá trị IC50 là 12,5  1,8 μM. Khi tăng nồng độ erythrofordin B (2) từ 0 đến 50 μM, biểu hiện protein của hai enzyme iNOS và COX-2 đã giảm dần trong các tế bào bị kích thích bởi LPS. Kết quả cho thấy, erythrofordin B (2) có thể ức chế sự sản sinh NO trong quá trình viêm của tế bào
ABSTRACT
[ 2020\2020m010d020_10_7_2903-JST-UD2020-078-Final-SoVOL._18,_NO._8_Kt,_2020_R_cap_nhat_file.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn