Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,128,377

 Мониторинг ксенобиотиков в биосредах вьетнамской популяции спектральным и хроматографическим методами.
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Phuoc Cuong, М.И. Евгеньев, И.И. Евгеньева, Ф.М. Гумеров, Р.З. Мусин.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Тезисы докладов АНАЛИТИКА-ЭКСПО. – Москва, 2011. – C. 43-47.; Số: 2;Từ->đến trang: 43-47;Năm: 2011
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn