Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,129,453

 Мониторинг экотоксикантов в биосредах вьетнамской популяции спектральным и хроматографическим методами.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Phuoc Cuong, М.И. Евгеньев.
Nơi đăng: Тезисы докладов IX Международной конференции «Россия-СНГ-Восточная Европа: состояние, проблемы, перспективы» – Москва.; Số: 1;Từ->đến trang: 500-504;Năm: 2010
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn