Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,128,918

 ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ẢNH ĐIỆN 2D TRONG KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT TẠI KHU VỰC HỒ BÀU TRÀM-KHU CÔNG NGHIỆP HÒA KHÁNH, TP.ĐÀ NẴNG
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lương Văn Thọ; Lê Phước Cường
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 7(80).2014;Từ->đến trang: 58;Năm: 2014
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu thành phần địa chất tại khu vực ranh giới giữa khu dân cư và hồ Bàu Tràm tại khu công nghiệp Hoà Khánh bằng phương pháp ảnh điện 2D. Khoảng 189 diểm dữ liệu đã được thu thập trên tuyến đo dài 200m theo hướng Bắc-Nam tại khu vực nghiên cứu. Sau khi xử lý các yếu tố gây nhiễu, các số liệu này được định dạng và xử lý bằng phần mềm Res2dinv với 9 vòng lặp trên thuật toán sai phân hữu hạn và phương pháp bình phương tối thiểu. Kết quả phân tích cho thấy ở độ sâu khoảng 10m dọc theo tuyến đo có sự dịch chuyển nước ngầm có sự ô nhiễm bởi các chất điện phân, kim loại nặng từ hồ Bàu Tràm ra khu vực dân cư xung quanh. Điều này cho thấy tại khu vực xung quanh hồ Bàu Tràm ở độ sâu từ 10m đến 24m tồn tại hệ thống các mạch nước ngầm dịch chuyển dưới mặt đất có khả năng tích tụ, lan truyền các độc chất môi trường gây ô nhiễm môi trường đất.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
This paper presents the results of geological survey at the boundary areas between residential sections and Bautram Lake in Hoakhanh Industrial Zone via electrical graphics 2-Dimensional method. Approximately 189 data points were collected through survey line of 200 meters in the north-south direction in the study area. After the disposing of the confounders, the data was formatted and processed by the Res2dinv software with 9 loops based on the finite difference algorithm and the least squares methods. The analysis results showed that at the depth about 10m along the survey line obtained groundwater pollution by the electrolytes and heavy metals from Bautram Lake surrounding residental sections. This study suggests that the areas around Bautram Lake with depths from 10m to 24m existing underground drainage system with the capability of accumulation of toxic compounds in the soil.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn