Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,128,607

 Hiện trạng và giải pháp trong quản lý chất thải rắn nông nghiệp tại huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Thị Nho; TS. Lê Phước Cường*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: Số 11(84).2014, Quyển 1;Từ->đến trang: 48;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá hiện trạng chất thải rắn nông nghiệp và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tại huyện Lệ Thủy. Chúng tôi đã tiến hành khảo sát thực địa, điều tra bằng phiếu câu hỏi về khối lượng, thành phần, hiện trạng thu gom, xử lý chất thải rắn nông nghiệp và thực hiện mô hình sản xuất phân compost từ chất thải nông nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong năm 2013, trên địa bàn huyện Lệ Thủy lượng rơm rạ thải ra là 65.301 tấn và lượng vỏ trấu là 17.414 tấn, lượng chất thải rắn chăn nuôi là 470,7 tấn, lượng bao bì hóa chất bảo vệ thực vật thải ra là khoảng 3,49 tấn và khoảng 840 tấn bao bì phân bón. Mô hình ủ phân compost từ chất thải nông nghiệp đã thu được kết quả khá tốt, sản phẩm đã được kiểm chứng bằng mô hình trồng cây cải mầm và cải ngọt cho năng suất và chất lượng đảm bảo.
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
This study was to assess the current status of agricultural solid waste and suggest solutions for improving the waste management efficiency in Le Thuy District. We conducted a field survey combined with questionnaires to collect data about volume and composition of waste, collection and treatment of agricultural solid waste, and the implementation of a composting program from agricultural waste. The results showed the following major wastes collected in Le Thuy in 2013: rice straw (65,301 tonnes), rice husk (17,414 tonnes), livestock waste (470.7 tonnes), plant protection chemicals packaging (3.49 tonnes), and fertilizer packaging (840 tonnes). The agricultural composting program returned positive results: the product has been tested on sweet cabbage and mustard sprouts, showing high productivity and good quality.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn