Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,037,475

 Tách chiết các chất hữu cơ, vô cơ bằng công nghệ chất lỏng CO2 siêu tới hạn
Chủ nhiệm:  GS.TSKH.Evgenev Micheal
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Thành viên:  TS.Le Phuoc Cuong, PGS.Evgeneva Irina, GS.Gumerov Farid
Số: РФФИ-442-ФМ-2009 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Nhà nước; Lĩnh vực: Kỹ thuật

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn