Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,187,935

 Nghiên cứu xử lý nước và thu hồi kim loại nặng tại hồ Nam Sân Bay, thành phố Đà Nẵng bằng phương pháp tuyển nổi sử dụng γ -poly glutamic axit
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  TS.Lê Thị Xuân Thùy; Thành viên:  TS.Lê Phước Cường
Số: STF-2013-01 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Môi trường

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn