Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tình hình nghiên cứu và giảng dạy các nhà tư tưởng Đức ở nước ta trước và sau năm 1990 và những vấn đề đặt ra
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS Trần Hồng Lưu
Nơi đăng: Đại học KHXH & NHÂN VĂN Hà Nội; Số: 11;Từ->đến trang: 310-316;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
hhhh
ABSTRACT
jjjjjj
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn