Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,486,991

(Feb 26 2021 9:25AM)(Jan 12 2021 7:30AM)(Dec 30 2020 9:17AM)(Dec 30 2020 9:20AM)(Dec 1 2020 3:42PM)(Jan 14 2020 5:12PM)(Nov 19 2019 9:11AM)(Dec 30 2019 8:59AM)(Apr 22 2018 9:27PM)(Apr 22 2018 5:59PM)(Sep 17 2018 10:00PM)(Nov 19 2017 10:17AM)(Dec 16 2016 10:20AM)(Sep 22 2016 11:01AM)(Feb 22 2016 1:56PM)(Jan 25 2016 9:31PM)(Feb 22 2016 2:02PM)(Feb 23 2016 4:44PM)(Nov 19 2017 10:13AM)(Oct 28 2013 9:47PM)(May 16 2013 1:33PM)(Feb 22 2016 1:54PM)(Aug 12 2012 3:46PM)(Jul 25 2013 9:58PM)(Oct 2 2013 7:04AM)(Jul 25 2013 9:45PM)(Jul 25 2013 9:55PM)(Jul 25 2013 9:40PM)(Jul 25 2013 9:51PM)(Jan 13 2011 9:03AM)(Jul 25 2013 9:53PM)(Oct 5 2015 4:23PM)(Sep 14 2014 4:09PM)
[1]NHÂN SINH QUAN TRONG KINH TTAN ƯỚC CỦA KYTO GIÁO Chủ biên: chủ biên. Nơi XB: NXB ĐÀ NẴNG. Năm 2021.
[2]PHẬT GIÁO NAM BỘ: CÁC HỆ PHÁI MỚI XUẤT HIỆN TẠI VÙNG NAM BỘ Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: Đồng tác giả. Nơi XB: Nxb Hồng Đức. Năm 2021.
[3]PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở MIỀN TRUNG Chủ biên: Đồng tác giả. Nơi XB: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN LẦN 3. Năm 2020.
[4]THIỀN SƯ PHÁP LOA Chủ biên: Đồng tác giả. Nơi XB: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC THIỀN SƯ PHÁP LOA, QUẢNG NINH. Năm 2020.
[5]PHẬT GIÁO VỚI HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI- MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Chủ biên: Tham gia. Đồng tác giả: đồng tác giả. Nơi XB: NXB Tôn giáo. Năm 2020.
[6]Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh- Giá trị lý luận và thực tiễn Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: Đồng tác giả. Nơi XB: XB đẠI HỌC QUỐC GIA tp hỒ cHÍ mINH. Năm 2020.
[7]Nghiên cứu và giảng dạy các môn lý luận chính trị hiện nay Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: Đồng tác giả. Nơi XB: Nxb Lao động. Năm 2019.
[8]Giáo dục đạo đức Phật giáo  trong trường học và xã hội Chủ biên: Đồng tác giả. Nơi XB: Nxb Hồng Đức. Năm 2019.
[9]Tư tưởng triết học của Lão Tử qua tác phẩm Đạo đức kinh trong triết học Trung Hoa cổ đại Chủ biên: Chủ biên. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2018.
[10]Ý thức pháp luật và vận dụng vào Quảng Nam hiện nay Chủ biên: chủ bien. Đồng tác giả: Đồng tác giả. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2018.
[11]Tư tưởng Hồ Chí Minh dưới góc nhìn văn hóa Chủ biên: Đồng chủ biên. Đồng tác giả: Đồng tác giả. Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. Năm 2018.
[12]Anh hưởng của đạo đức Nho giáo đến tỉnh Bình Định và TP Đà Nẵng Chủ biên: Đồng chủ biên. Nơi XB: NXB Thông tin và truyền thông. Năm 2017.
[13]Bình Định với chữ quốc ngữ Chủ biên: tham gia. Đồng tác giả: đồng tác giả. Nơi XB: TP Hồ Chí Minh. Năm 2016.
[14]Văn hóa qua lăng kính của các vĩ nhân
Chủ biên: Đồng chủ biên. Đồng tác giả: Trần Hồng Lưu
Lê Thị Tuyết Ba
.
Nơi XB: NXB Thông tin và truyền thông. Năm 2016.
[15]Chữ Quốc ngữ ở Việt Nam
Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: Đồng tác giả
.
Nơi XB: Sở văn hóa thông tin Bình Định. Năm 2016.
[16]VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA KINH DOANH TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
Chủ biên: KHÔNG không. Đồng tác giả: ĐỒNG TÁC GIẢ
.
Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2016.
[17]Giảng dạy Triết học Đức ở Việt Nam
Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: Đồng tác giả
.
Nơi XB: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2016.
[18]Xây dựng mạng lưới các nhà khoa học xã hội và một số dịnh hướng phát triển bền vững vùng Trung Bộ trong giai đoạn hiện nay
Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: Đồng tác giả
.
Nơi XB: Nxb Khoa học xã hội. Năm 2016.
[19]Quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai ở Tây Nguyên gắn với phát triển bền vững Chủ biên: Tham gia. Đồng tác giả: đồng tác giả. Nơi XB: nxb cHÍNH TRỊ QUỐC GIA. Năm 2014.
[20]Đà Nẵng-Thành phố phát triển bền vững
Chủ biên: Chủ biên. Nơi XB: Nxb Thông tin và truyền thông. Năm 2013.
[21]Các chuyên đề và bài báo liên quan đến tri thức khoa học- Phần 3. Chủ biên: TS Trần Hồng Lưu. Nơi XB: Nxb Thông tin và truyền thông. Năm 2013.
[22]Tinh hoa họ Trần Việt Nam
Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: Đồng tác giả
.
Nơi XB: Nxb Văn hóa dân tộc. Năm 2013.
[23]Các chuyên đề và bài báo liên quan đến tri thức khoa học- Phần 2
Chủ biên: TS Trần Hồng Lưu. Nơi XB: Nxb Thông tin và Truyền thông. Năm 2012.
[24]Tăng trưởng kinh tế Việt Nam-giai đoạn 2001-2010 Authors: Trần Hồng Lưu. Hội thảo khoa học Quốc tế; Chủ trì: UB Kinh tế của Quốc hội; Viện nghiên cứu chính sách Quốc gia Nhật Bản; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. No: Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011. Pages: 261-269. Year 2011. Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: Đồng tác gỉa
.
Nơi XB: Nxb ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN. Năm 2011.
[25]Bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mac- Lenin
Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: Đồng tác giả
.
Nơi XB: Nxb Chính trị Quốc gia. Năm 2010.
[26]CÔNG TÁC LÝ LUẬN THỜI KỲ ĐỔI MỚI- ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC KX 04. Số:  Trang: 158-169. Năm 2010. Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: Đồng tác giả
.
Nơi XB: NXB Chinh trị quoc gia.. Năm 2010.
[27]Kỷ yếu hội thảo quốc gia liên kết các trường đại học khối kinh tế và quản trị kinh doanh tại ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN. Trang: 50-59. Năm 2010. (14/01/2011) Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: đồng tác giả
.
Nơi XB: Nxb ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN. Năm 2010.
[28]Đô thị hóa ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên và những vấn đề đặt ra
Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: Đồng tác giả
.
Nơi XB: Nxb Chính trị-Hành chính. Năm 2010.
[29]PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH. Trang: 286-294. Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: đồng tác giả
.
Nơi XB: Nxb TP Hồ Chí Minh. Năm 2010.
[30]Vai trò của tri thức khoa học trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ơ Viet Nam hien nay. Chủ biên: Trần Hồng Lưu. Nơi XB: Chính trị Quốc gia. Năm 2009.
[31]Bài giảng Triết học
Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: Đồng tác giả
.
Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. Năm 1996.
[32]VĨ NHÂN DƯỚI GÓC NHÌN TRI THỨC KHOA HỌC VÀ VĂN HÓA Chủ biên: TRẦN HỒNG LƯU, LÊ THỊ TUYẾT BA. Đồng tác giả: TRẦN HỒNG LƯU, LÊ THỊ TUYẾT BA. Nơi XB: NXB Thông tin và truyền thông. Năm 2015.
[33]Thời thế và sự vận dụng vào Việt Nam hiện nay Chủ biên: TS Trần Hồng Lưu. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. Năm 2014.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn