Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phát huy vai trò của tri thức khoa học trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta theo tinh thần Đại họi XII
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Hồng Lưu
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo quốc gia. Đại học kinh tế quốc dân; Số: 9;Từ->đến trang: 139-149;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
dd
ABSTRACT
ccc
[ 2016\2016m09d022_10_54_38000_VNHOC_QNVEVAITROTRITHUCTRONGLICHSU.doc ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn