Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phát huy động lực văn hóa để phát triển bền vững đất nước theo tinh thần đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Hồng Lưu
Đinh Văn Hùng
Nơi đăng: Hội thảo khoa học quốc gia. Đại học kinh tế quốc dân 9-2016; Số: 9;Từ->đến trang: 160-170;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
nnnn
ABSTRACT
hhhh
[ 2016\2016m09d022_10_58_13000__kieucu_KT_TRI_THUC_YTUONG_DEN_HIENTHUC_.doc ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn