Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Cách mạng công nghiệp 4.0 từ ý tưởng của Các Mác đến hiện thực
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Trần Hồng Lưu
Nơi đăng: NXB Lao động Xã hội, Hà Nội. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG: CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TẬP I; Số: Quyết định xuất bản số 117/QĐ-NXBLĐXH, cấp ngày 10/4/2018. ISBN: 978-604-65-3447-1;Từ->đến trang: 54-64;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ffffffffffff
ABSTRACT
dddddddđ
[ 2018\2018m04d022_17_55_218_LIENHEBANCHAT-QUYLUATtrich_moi.doc ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn