Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,018,222

 Hoàn thiện chính sách quản lý đất đai ở Tây Nguyên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Hồng Lưu
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo quốc gia- Phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Nguyên năm 2018; Số: 8;Từ->đến trang: 71-76;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
fffffffffffffff
ABSTRACT
gggggggggggggg
[ 2018\2018m07d013_17_17_34Bao_cao_tongket_namhoc_cua_ca_nhan_Thao_2018.doc ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn