Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đào tạo nguồn nhân lựccó trình độ cao, yếu tố quan trọng để phát triển bền vững duyên hải miền Trung.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Hồng Lưu
Nơi đăng: Tạp chí cộng sản, Hội thảo khoa học tại Bình Thuận ngày 13-9-2019; Số: 9;Từ->đến trang: 249-259;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
dd
ABSTRACT
ffff
[ 2019\2019m010d023_16_55_20111_BCAO_GD_MON_TRIET_HOC.docx ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn