Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,057,442

 Nâng caao chất lượng dạy và học các môn lý luận chính trị ở Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Hồng Lưu & Lê Tuyết Ba
Nơi đăng: Kỉ yếu hội thảo quốc gia: Nghiên cứu và giảng dạy các môn lý luận chính trị trong bối cảnh hiện nay, Nxb lao động; Số: 10;Từ->đến trang: 177-187;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
yyy
ABSTRACT
hhh
[ 2019\2019m011d019_9_5_1419NHAN_LUC_TRDOCAO_TCCS_8-17.doc ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn