Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng đạo đức mới theo di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Hồng Lưu
Nơi đăng: Nxb Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh; Số: 1;Từ->đến trang: 580-586;Năm: 2020
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ttt
ABSTRACT
rrrr
[ 2020\2020m01d014_17_9_1119NHAN_LUC_TRDOCAO_TCCS_8-17.doc ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn