Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ý tưởng tri thức khoa học biến thành lực lượng sản xuất trực tiếp- thể hiện tầm nhìn xa của C. Mac trong việc giải phóng con người
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Hồng Lưu
Nơi đăng: Tạo chí Nghiên cứu Con người; Số: 2;Từ->đến trang: 2-11;Năm: 2020
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
uuuuu
ABSTRACT
gggg
[ 2020\2020m07d022_13_59_57Y_TUONG_TRI_THUC..moi._(sau_sua_B3_va_doc_duyet_PTBT).doc ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn