Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Rèn luyện đạo đức Phật giáo thông qua giáo dục khẩu nghiệp để phát triển bền vững xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hôi
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TRAN HONG LUU
Nơi đăng: KỶ YẾU HT QUỐC GIA: pHẠT GIÁO VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI- MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN; Số: 11;Từ->đến trang: 668-676;Năm: 2020
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
HHH
ABSTRACT
FFF
[ 2020\2020m012d01_15_36_5122_HTPHAATJ_TPHCM_(1)_-_1.1.20Copy.docx ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn