Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Quan điểm nhân nghĩa trong tư tưởng Hồ Chí Minh và việc giáo dục nhân cách cho thanh niên, sinh viên hiện nay.
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran  Hong Luu
Nơi đăng: Hội thảo khoa học tại Đai học kinh tế Đà Nẵng : Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới hiện nay
marriage affairs open i want an affair
; Số: ;Từ->đến trang: 25-29;Năm: 2008
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn