Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tăng trương kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001-2010- dưới góc nhìn chất và lượng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Hồng Lưu
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế; Chủ trì: UB Kinh tế của Quốc hội; Viện nghiên cứu chính sách Quốc gia Nhật Bản; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Số: Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011;Từ->đến trang: 261-269;Năm: 2011
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn