Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nám bắt thời cơ vượt qua thách thức để phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế nước ta trong điều kiện toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Hồng Lưu
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Nơi đăng: Đại học Kinh tế Đà Nẵng; Số: ;Từ->đến trang: 427-435;Năm: 2011
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn