Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đào tạo tín chỉ và việc nâng cao chất lượng giảng dạy
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Hồng Lưu
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo 5 năm đào tạo tín chỉ tại Đại học Kinh tế Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 11;Từ->đến trang: 115-122;Năm: 2011
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn