Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Vai trò và giải pháp để tạo nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ sự phát triển bền vững của khu vực và đất nước, Kỷ yếu hội thảo khoa học trong dự án TRIG: Phát triển kinh tế xã hội miền Trung và Tây Nguyên gắn với yêu cầu tái cơ cấu kinh tế, Đà Nẵng 26/6/2012, tr. 365-370.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Hồng Lưu
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Đại học kinh tế Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 6;Từ->đến trang: 365-370;Năm: 2012
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
hhh
ABSTRACT
jkh
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn