Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Công nghiệp hóa, hiện đại hóa "rút ngắn" ở nước ta trong bối cảnh tác động của toàn cầu hóa, kinh tế thị trường và kinh tế tri thức
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS Trần Hồng Lưu
Nơi đăng: Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Chương trình Ngiên cứu Lý luận Chính trị KX04.10/11-15, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Mô hình tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 10;Từ->đến trang: 61-68;Năm: 2013
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
hhdd
ABSTRACT
ggg
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn