Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị trong điều kiện đào tạo tín chỉ ở Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Trần Hồng Lưu
Nơi đăng: Hội thảo quốc gia
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 12;Từ->đến trang: 499-509;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
jj
ABSTRACT
ll
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn