Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ý thức pháp luật và vận dụng vào Quảng Nam hiện nay
Chủ biên: chủ bien; Đồng tác giả: Đồng tác giả
Nơi xuất bản: NXB Đà Nẵng; Mã số: 173/QĐ-NXĐaN ;Năm XB: 2018
Số lượng XB: 200; Số lần tái bản: 0; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
TÓM TẮT
ccccccccccccccc
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn