Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,082,484

 Phân tích tần suất mưa vùng cho tỉnh Quảng Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Chí Công*, Nguyễn Vĩnh Long
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 5(102).2016;Từ->đến trang: 14;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu này áp dụng phương pháp mưa vùng cho tỉnh Quảng Nam. Tác giả đã sử dụng số liệu quan trắc của 16 trạm đo mưa trong vùng. Các kết quả phân tích cho thấy cơ sở dữ liệu vùng nghiên cứu là đồng nhất và dạng phân phối cực trị GEV là phù hợp nhất cho suy luận thống kê. Kết quả so sánh giữa phương pháp phân tích mưa vùng và phương pháp địa phương, cho thấy phương pháp mưa vùng đã giảm được sự không chắc chắn trong phân tích tần suất các giá trị mưa cực hạn. Đây sẽ là cơ sở để các bên liên quan tham khảo phục vụ công tác quản lý an toàn các hồ đập trong điều kiện hạn chế số liệu đo mưa của các trạm trong vùng nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở xây dựng bản đồ mưa cực trị trong thời gian đến.
ABSTRACT
This study uses a regional rainfall method for Quang Nam province. We have used the observation data of 16 rain gauge stations in the area. The results show that the database of regional study is homogeneous and an extreme GEV distribution form is most suitable for statistical inference. Comparison of results between regional methods and local methods has indicated that the regional method has reduced uncertainty in analyzing the frequency of extreme rainfall values. This will be the basis for reference of stakeholders for the safe management of dams in the conditions of limited data of the rain gauge stations in the study area. The research results provide a basis for mapping during extreme rainfall in the coming time.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn