Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài Khác: Xây dựng bản đồ ngập lụt và hệ thống các vị trí quan trắc lũ trên địa bàn thành phố Đông Hà. Chủ nhiệm: Nguyễn Chí Công. Mã số: 01/2018/HĐTV. Năm: 2019. (Sep 11 2020 11:37AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng bản đồ rủi ro sạt lở đất cho các tỉnh duyên hải Miền Trung. Chủ nhiệm: Nguyễn Chí Công. Thành viên: Nguyễn Quang Bình, Võ Nguyễn Đức Phước. Mã số: T2019-02-16. Năm: 2019. (Oct 30 2019 4:18PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng bộ cơ sở dữ liệu mưa cực hạn phục vụ giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn một số tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên. Chủ nhiệm: Nguyễn Chí Công. Thành viên: Nguyễn Vĩnh Long. Mã số: B2016-ĐN02-02. Năm: 2018. (Feb 10 2019 9:38PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng phần mềm tần suất theo phương pháp Bayesian Markov chain Monte Carlo. Chủ nhiệm: Nguyễn Chí Công. Mã số: Đ2013-02-50. Năm: 2013. (Apr 25 2014 10:00AM)
[5] Đề tài ươm tạo công nghệ: Nghiên cứu chế tạo dây chuyền công nghệ sản xuất ống bê tông có lỗ xung quanh để thu nước thấm. Chủ nhiệm: Ngô Văn Dũng. Thành viên: Nguyễn Chí Công; Lê Văn Hoi; Nguyễn Văn Hướng; Phan Hồng Sang. Mã số: 4263-BGDĐT. Năm: 2008. (Jun 13 2014 3:52PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu cân bằng nước hệ thống sông Hương phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2010. Chủ nhiệm: Nguyễn Chí Công. Thành viên: . Mã số: 472002. Năm: 2002. (Nov 29 2011 2:28AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn